معرفی پورتال حوزه‌هنری و زیر سیستم‌های مرتبط

از مهمترین اقدامات مرکز فناوری اطلاعات حوزه هنری در جهت یکپارچه سازی نرم افزار های موجود و ایجاد سیستم اطلاعاتی یکپارچه متناسب با ویژگی های سازمانی حوزه هنری؛ طراحی و پیاده سازی پرتال داخلی و زیر سیستم های مرتبط با آن بوده است. این زیر سیستم ها بر اساس نیاز واحد های مختلف حوزه با توجه به سطح نفوذ فناوری اطلاعات در واحد ها طراحی شده است. سند حاضر قابلیت ها و ویژگی ‌های این زیر سیستم ها را تشریح می‌کند.مرکز فناوری اطلاعات و انفورماتیک حوزه هنری با توجه به ضرورت مدیریت و برنامه ریزی منابع اطلاعاتی سازمان، و ایجاد بستری یکپارچه برای سازماندهی، برنامه ریزی و مدیریت اثر بخش منابع فنی ، اطلاعاتی و انسانی حوزه هنری شکل گرفته است
روند تحولات جهاني نظیرتغييرات چشمگير در وضعيت جمعيتي، ظهور فناوري‌هاي نو، تولد سازمان‌هاي جديد اجتماعي و طرح ديدگاه‌هاي نوين در مديريت و سازمان، افق‌هاي تازه‌اي را فراروي برنامه‌ريزان و مديران سازمان ها قرارداده است. يكي از فناوري هايي كه طي چند دهه گذشته اساس و بستر تحول در زندگي بشر بوده‌است، فناوري اطلاعات است. این فناوری زمينه‌ساز تغييرات بنيادي در بسياري از سازمان‌ها بوده‌است، که این امر یکی از مهمترین ضروریات ایجاد مرکز فناوری اطلاعات و انفورماتیک در حوزه هنری است.
در این میان مهمترین چالشی که شرایطی ویژه را برای جنس فعالیت های این مرکز ایجاد کرده است، فضای هنری حاکم بر فعالیت های حوزه هنری است. ایجادهمگرایی بین فعالیت های هنری و فعالیت های فناوری اطلاعات و تولید محصولات و ارائه خدمات نرم افزاری و سخت افزاری که مناسب نیاز سازمانی هنری باشد از مهمترین ویژگی هایی است که قالب فعالیت های این مرکز را نسبت به انواع مشابه آن در سایر سازمان ها متمایز ساخته است.
در همین راستا محور های زیر به عنوان وظایف اصلی مرکز فناوری اطلاعات حوزه هنری تعریف شده است :
1- نیاز سنجی، برنامه ریزی و نظارت بر فعالیت های مرتبط با فناوری اطلاعات حوزه هنری و پروژه های مربوطه
2- سیاستگذاری و نظارت بر امور شبکه داخلی و اینترنت حوزه هنری
3- نیاز سنجی، سفارش خرید و نگهداری سخت افزار واحد های مختلف
4- شناسایی و عملیاتی نمودن مصادیق جدید بهره برداری از فناوری اطلاعات در زمینه فرهنگ و هنر
5- تدوین و اجرای طرح های مناسب جهت افزایش فرهنگ استفاده از فناوری اطلاعات در حوزه هنری
6- نظارت بر پروژه های برنامه نویسی، پیاده سازی و به روز رسانی سیستم ها و بانک های اطلاعاتی


 از مهمترین اقدامات مرکز فناوری اطلاعات حوزه هنری در جهت یکپارچه سازی نرم افزار های موجود و ایجاد سیستم اطلاعاتی یکپارچه متناسب با ویژگی های سازمانی حوزه هنری؛ طراحی و پیاده سازی پرتال داخلی و زیر سیستم های مرتبط با آن بوده است. این زیر سیستم ها بر اساس نیاز واحد ها و مراکز مختلف حوزه هنری با توجه به سطح نفوذ فناوری اطلاعات در آنها طراحی و پیاده سازی شده است.
خلاصه ای از اهم قابلیت ها و امکانات زیر سیستم های فعال در پرتال داخلی حوزه هنری به شرح زیر می‌باشد:


- ارائه ماژول های مختلف : اخبار، اطلاعات، اطلاع رسانی، طنز، آموزش و ...
- امکان ویرایش کلیه ماژول ها در یک editor کامل
- ارائه امکان شخصی سازی برای تغییر ظاهر و ساختار گرافیک پورتال
- راهکارهای امنیتی به منظور تعیین سطوح دسترسی کاربران و نقش هر کاربر در سیستم با مکانیزم تعریف گروه کاربران
- امکان تعریف کاربران جدید و مدیریت دسترسی کاربران
- سهولت مدیریت ماژول ها و کاربران
- امکان پیمایش ساده اخبار و اطلاعات و زیر سیستم ها
- امکان ارسال نظرات کاربران به ازاء هر خبر
- امکان افزودن زیر سیستم ها ی مختلف به پرتال
- قابلیت تعریف فیلد های جدید در کلیه زیر سیستم ها

- ایجاد بانک اطلاعاتی جامع از کلیه اطلاعات پرسنل حوزه هنری
- ایجاد پایگاه داده اطلاعات پرسنلی کارکنان برای  سایر زیر سیستم ها
- امکان تعریف آیتم های جدید مورد نیاز کاربران در کلیه صفحات
- ایجاد گزینه های اطلاعاتی مختلف مورد نیاز مدیریت منابع انسانی مانند رزومه کارکنان، حقوق و دستمزد و ...

 رزومه کارکنان
- امکان ورود اطلاعات رزومه ها به تفکیک واحد های مختلف
- ثبت اطلاعات مربوط به سوابق تحصیلی، انتشاراتی، اجرایی، فرهنگی، هنری و ...
- گزارشات جامع و یا به تفکیک هر واحد از رزومه کارکنان

 حقوق و دستمزد
- دریافت اطلاعات پرسنل از رزومه کارکنان
- امکان ثبت اطلاعات مربوط به حقوق ماهیانه، اضافه کار، کسر از کار غیبت در ماه و‌... کارکنان

اطلاعات شخصی
- دستیابی کارکنان به اطلاعات شخصی خود
- امکان گزارش گیری مخصوص هر فرد از اطلاعات ثبت شده در کلیه گزینه های اطلاعاتی زیرسیستم مدیریت منابع انسانی مانند ارزیابی عملکرد، روانشناسی شغلی، حقوق و دستمزد و...

ارزیابی عملکرد
- ارزیابی عملکرد کارکنان به وسیله فاکتور‌های خاص در نظر گرفته شده مثل فعالیت ها، میزان رضایت مدیریت و ...
- ارائه نمودار های مقایسه ای ویژه ارزیابی و کنترل مدیران

- ثبت و مدیریت برنامه های مختلف مراکز واحد‌ها همراه با میزان بودجه درخواستی واحد ها به تفکیک هر برنامه
- امکان تعریف و ثبت برنامه های سال جاری، آتی و تعریف ردیف بودجه بر اساس آنها
- ثبت اطلاعات ردیف بودجه بعد از تصویب بودجه سال
- امکان تفکیک اعتبارات دولتی و درآمدی
- امکان ورود اطلاعات برنامه های سالیانه به تفکیک هر واحد
- امکانات ویرایش و حذف برای کلیه برنامه ها و سطر های وارد شده
- امکانات امنیتی در جهت حفظ اطلاعات هر واحد به صورت محرمانه
- امکان طبقه بندی پروژه ها و فعالیت ها بر اساس زمینه های مختلف آموزشی، پژوهشی، تولیدات هنری و ...

 برنامه های سال جاری
- امکان مدیریت اطلاعات برنامه های سال جاری ثبت شده در سیستم به تفکیک واحد مربوطه
- امکان استخراج گزارشات مختلف از برنامه های سال جاری ثبت شده
- امکان ارائه گزارش جامع از برنامه های کلیه واحد ها برای مدیران ارشد به تفکیک سال
- ارائه امکان تصویب برنامه های پیشنهادی برای واحد ذی صلاح تصویب کننده

 اعتبارات سالیانه
- ویرایش و حذف کلیه اطلاعات مربوط به اعتبارات سالیانه واحد ها
- گزارش اعتبارات واحد ها به تفکیک اعتبارات دولتی، درآمدی، مشارکتی و مجموع اعتبارات سالیانه- مدیریت جامع بر ورود اطلاعات محتوای سایت های تحت پوشش مرکز فناوری اطلاعات و انفورماتیک
- ایجاد تعرفه های مشترک و قالب محتوایی یکپارچه برای سایت های مختلف تحت پوشش
- کنترل ورود مطالب و محتوای سایت های تحت پوشش
- امکان گزارش گیری به تفکیک نوع مطالب، نویسنده، سایت مربوطه

- امکان ثبت قراردادها و مدیریت کلیه اطلاعات مربوط به آنها برای هر واحد
- امکان ثبت کلیه اطلاعات مربوط به قرار دادها به تفکیک مراکز و واحد های حوزه هنری
- تفکیک هزینه های دولتی/مشارکتی برای هر قرارداد
- مدیریت و کنترل قرارداد‌ها با مکانیزم های گزارش گیری کامل و جامع مانند گزارش جامع قرار داد‌ها، گزارش خلاصه قراردادها، گزارش خلاصه قرارداد های واحد و ...
- امکان گزارش گیری از قراداد ها بر اساس ردیف بودجه مرتبط با قرارداد


- مکانیزم امنیتی جامع و کامل در چهار سطح مختلف برای تعریف کاربران و سطح دسترس به اطلاعات و زیر سیستم ها
- ایجاد مکانیزم های امنیتی بالا با تعیین سطوح دسترسی مختلف  برای کاربران پرتال و زیر سیستم ها
- تعریف گروه کاربران در جهت سهولت مدیریت امنیتی و سطح دسترسی
- امکان تعریف کاربران جدید و و ویرایش کامل اطلاعات آنها
-  ارتباط با زیرسیستم منابع انسانی و استفاده از اطلاعات پایگاه داده منابع انسانی برای تخصیص نام‌کاربری به پرسنل حوزه
- تنظیم سطوح دسترسی گروه های تعریف شده در یک editor کامل 
- امکان تعریف گروه کاربران به تفکیک هر واحد و با توجه به نیاز و کاربری واحد ها
- امکان اعمال تنظیم سطح دسترسی کاربران بر روی هر ماژول یک زیر سیستم، به تفکیک واحد مربوطه

- مدیریت کلیه مراحل پیشنهاد تا اتمام نهایی قرارداد هابه تفکیک کلیه مراکز و واحد های حوزه هنری
- مدیریت و کنترل وضعیت قرارداد ها از سه بعد زمان، میزان پیشرفت واقعی پروژه و میزان پرداخت تسویه مالی با طرف قرارداد
- مکانیزه کردن روند اداری تایید ضرورت عقد قرار داد و تایید مالی برای پرداخت بودجه قرارداد ها


- ثبت و مدیریت ساعت کاری کارکنان حوزه هنری که به صورت قراردادی و یا پروژه ای فعالیت می‌کنند
- امکان ویرایش اطلاعات توسط مسوولین ذیربط مراکز و واحد‌ها
- ارائه گزارشات جامع از ساعت های کاری به تفکیک کارکنان هر واحد

 

 تمامی حقوق مادی و معنوی این وب‌سایت به شرکت نگار تعلق دارد | نقشه سايت
گزیده محصولات
پرتال شبکه اجتماعی
شبیه ساز کتاب چندرسانه ای
سامانه مدیریت آموزش
ITIL Service Desk
پرسشنامه ساز دلفین
مدیریت املاک و مستغلات سازمانی
نشانی
ایران، تهران، خیابان انقلاب، خیابان حافظ، تقاطع سمیه، ساختمان جدید حوزه هنری، طبقه همکف،‌ شرکت نوین‌گامان ارتباطات رایانه‌ای
تلفن
708 800 88 (9821+)
پست الکترونیک
وب سایت
© 2012تمام حقوق این وب‌سایت بر اساس قانون کپی‌رایت برای شرکت نوین گامان ارتباطات رایانه ای (نگار) محفوظ است.
Skip Navigation Links
صفحه اصلی
تازه‌های نگارExpand تازه‌های نگار
محصولاتExpand محصولات
محصولات و خدماتExpand محصولات و خدمات
منابع مکتوبExpand منابع مکتوب
فروش آثار و محصولات
با نگارExpand با نگار