مقدمه
متن حاضر گزارشی است در مورد طراحی کلی نرم افزار جامع کتابخانه، در این گزارش بنابر ارائه تصویری کلی از سیستم می باشد و از پرداختن به جزئیات فنی کار یا به عبارتی طراحی تفصیلی خودداری شده است.
در این گزارش سرویسهای ارائه شده توسط نرم افزار و مشخصات عمومی آن و پس از آن بستر ارتباطی و سخت افزار لازم برای پیاده سازی تشریح شده است. در بخش دیگری از گزارش ابزار نرم افزاری مورد نیاز برای اجرای پروژه توضیح داده شده.
اين نرم افزار بر اساس آخرين استانداردهای روز کتابداری و نرم افزارهای کتابخانه در دنيا طراحی شده است و دومين نرم افزار موجود در کشور می باشد که بر اساس استاندارد مارک ايران طراحی و اجرا شده است و عين حال تنها نرم افزار کاملا مبتنی بر وب از اين نوع به حساب می آيد .

 
تعريف مسئله
یکی از بزرگترین سيستم های اطلاعاتی هر سازمان، اطلاعات مربوط به کتابخانه های آن سازمان است و در بسیاری از مواقع دسترسی به اطلاعات کتابها، نحوه رده بندی آنها، اطلاعات فهرست نويسی کتابها، اطلاعات امانی آنها و... کاری بسیار دشوار خواهد بود. از این رو مکانیزه نمودن این نوع اطلاعات امری لازم و ضروری برای هر سازمان به حساب می آید. طرح حاضر، راهکاری است در جهت مکانیزه کردن اطلاعات کتابخانه ها.


اصول و اهداف سيستم
در طراحی و پياده سازی اين نرم افزار اصول و اهداف زير همواره و در همه سطوح در نظر گرفته شده است.

1. دسترسی آسان به اطلاعات
2. يکپارچه سازی بستر اطلاعاتی کتابخانه های سازمان
3. کاهش خطای نيروی انسانی
4. تسريع امور
5. کاهش مراجعات
6. اطلاع رسانی دقيق
7. نظارت دقيق
8. قابليت گسترش


سرويسهای سيستم
از آنجايی که اين سيستم در نوع خود بسيار گسترده است، سيستم به چند زير سيستم تقسيم شده که هريک به تنهايی يا به کمک زير سيستم های ديگر بخشی از اهداف را برآورده می سازد.

4.1. سازماندهی
4.2. مجموعه سازی
4.3. ميز امانات
4.4. جستجو
4.5. تنظيمات
4.6. گزارشات

 1. سازماندهی
اين بخش جهت فهرست نويسی، مديريت مستندات و طراحی کاربرگه ها و برگه مواد ايجاد شده است. از جمله امکانات موجود در اين بخش می توان به موارد زير اشاره نمود.
1. فهرست نويسی انواع مواد، اعم از کتاب، جزوه، پايان نامه، و... بر اساس کاربرگه های طراحی شده، به دو صورت ساده (تک فرمی) و پيشرفته (بلوک بندی شده)
2. دريافت اطلاعات فهرست نويسی مواد از فايل های ISO2907 (برای مثال، خروجی دريافتی از سايت و يا CD کتابخانه ملی ايران) به همراه بررسی وضعيت فهرست نويسی جاری مواد و ارائه گزارش مقايسه ای بين مواد فهرست نويسی شده قبلی و موجود در فايل
3. طراحی برگه مواد به صورت دلخواه برای هر نوع ماده، بر اساس تگ های موجود در استاندارد مارک
4. مديريت کاربرگه ها، شامل طراحی کاربرگه های ساده و پيشرفته به تعداد نامحدود و بنابر نياز برای هر نوع ماده و ارائه گزارش از کاربرگه های طراحی شده
5. مديريت مستندات، شامل 12 نوع مستند استاندارد کتابخانه ملی ايران (مستندهای مشاهیر، نام سازمان، نام جغرافیایی منطقه، علامت تجاری، نام خاندان، عنوان قراردادی، عنوان های قراردادی مشترک، نام/عنوان، نام/عنوان قراردادی، موضوع اصلی، مکان دسترسی و شکل، نوع و ویژگی مادی). در حال حاضر بيش از 400 هزار مستند موجود در کتابخانه ملی ايران در اين بخش ثبت شده است

2. مجموعه سازی
در اين بخش امکاناتی نظير مديريت موجودی و استهلاک مواد، سياستهای کتابخانه، مديريت تجهيزات و موارد مرتبط با فراهم آوری و توزيع مواد و تجهيزات پيش بينی شده است. برخی از امکانات موجود در اين بخش به شرح زير است.
1. ثبت، ويرايش و گزارش مواد موجود در کتابخانه
2. استهلاک مواد، شامل وجين، مفقودی، صحافی و... با امکان گسترش انواع استهلاک به صورت دلخواه و تعيين زمان تقريبی و دقيق بازگشت مواد به مخزن در مواردی نظير صحافی و همچنين حذف خودکار مواد از موجودی در مواردی نظير مفقودی يا وجين با حفظ تاريخچه گردش
3. مديريت چاپ انوع برچسب و کارت برای مواد يا اعضا با امکان افزودن مواد به صف چاپ به صورت موردی يا کلی برای چاپ همزمان
4. امکان طراحی برچسب و کارت مواد يا اعضا به صورت دلخواه
5. ثبت سياستهای کتابخانه از قبيل، تعداد مواد مجاز در امانت هر عضو، تعداد روز مجاز برای امانت هر ماده، تعداد دفعات تمديد مجاز، جريمه ديرکرد به صورت نقدی يا تعليق موقت اعضا، و... و همچنين مشخصات کتابخانه، مانند مساحت، زيربنا، زيربنای مخزن و سالن مطالعه، روش اداره (مخزن باز و بسته)، نوع سازماندهی (دهدهی، کنگره، سنتی) و...
6. ثبت تجهيزات موجود در کتابخانه و تعداد موجود از هر يک با امکان تعريف انواع تجهيزات، به صورت دلخواه، مانند ميز چوبی، قفسه چوبی دوطرفه، صندلی فلزی، فاکس و...
7. مديريت مخازن، با امکان تعريف انواع مخزن، مانند مرجع، عمومی، کودکان و... و همچنين تعيين ظرفيت هر يک از مخازن و قابل امانت بودن مواد موجود در آن
8. مديريت فراهم آوری مواد و تجهيزات به صورت پيشرفته با امکان ارسال ليست پيشنهادی از طريق کتابخانه های زير مجموعه به بخش مرکزی، و ايجاد ليست خريد بر اساس پيشنهادات ارسالی و ثبت مواد يا تجهيزات خريداری شده به همراه قيمت و ميزان تخفيف دريافتی به تفکيک ناشرين و سپس ثبت در انبار، به همراه ارائه گزارشات مربوط به موجودی، ورودی و خروجی انبار
9. توزيع مواد يا تجهيزات موجود در انبار بين کتابخانه های زير مجموعه بر اساس ميزان موجودی انبار و پيشنهادات رسيده، با امکان تاييد وصول توسط کتابخانه ها

3. ميز امانات
در اين بخش سيستم عضويت، امانت و رزرو طراحی شده است. امکانات موجود در اين بخش به طور اختصار به شرح زير می باشد.
1. مديريت اعضا، شامل گزارش اعضا، درخواست عضويت به صورت آنلاين، ثبت عضويت و صدور کارت، ارائه شماره عضويت، تمديد عضويت اعضا، ثبت معرف اعضا با کد ملی (در صورت نياز) و...
2. مديريت اعضای معلق برای افرادی که به علت تخلف و...، عضویت آنان به طور موقت به حالت تعليق درآمده است
3. تسويه حساب با کتابخانه و ارائه گزارش از وضعيت يک عضو با امکان بررسی بر اساس کد ملی، که در اين حالت حتی اگر شخص عضو کتابخانه هم نباشد، وضعيت اعضايی که وی معرفی نموده گزارش می شود
4. ثبت امانت، تمديد و برگشت مواد به همراه بررسی کليه شرايط عضو برای دريافت ماده يا تمديد آن (تنظيم شده در بخش سياستهای کتابخانه) و همچنين محاسبه خودکار جريمه ديرکرد
5. مديريت مواد رزرو شده و ليست انتظار؛ هر عضو می تواند در صورت نياز در ليست انتظار يک ماده قرار بگيرد و در زمان برگشت کتاب، سيستم به صورت خودکار کتاب را برای اولين نفر از ليست انتظار رزرو می نمايد

4. جستجو
اين بخش جهت جستجوهای پيشرفته روی مواد فهرست نويسی شده، موجودی کتابخانه ها و مستندات ثبت شده طراحی گرديده است. برخی از امکانات موجود در اين بخش در زير آمده است.
1. امکان جستجوی به دو صورت ساده و چند فيلدی
2. تعيين نحوه جستجو در هر يک از فيلدها (از ابتدا، همه واژه ها، هر يک از واژه ها، جستجوی دقيق)
3. مشخص نمودن عملگر منطقی بين فيلدها (و/يا)
4. امکان استفاده از عملگرهای منطقی به صورت دلخواه در هر يک از فيلد ها (AND، OR، NOT و...). برای مثال: « "امام خمينی" AND (انقلاب OR فجر) NOT پهلوی » مواردی را جستجو می کند که عبارت « امام خمينی » را شامل شده و همچنين يکی از کلمات « انقلاب » يا « فجر » را هم شامل باشد ولی کلمه « پهلوی » را شامل نشود
5. امکان فيلتر کردن جستجو بر اساس نام عام مواد، نوع ماده و يا کتابخانه دارنده آن
6. استفاده از سيستم FullTextSearch جهت جستجوی دقيق تر و سريع تر 

5. تنظيمات
در اين بخش امکان تعيين تنظيمات و اطلاعات پايه سيستم وجود دارد. امکانات موجود در اين بخش را می توان به شرح زير بيان نمود.
1. مديريت ساختار اداری سازمان به صورت درختی
2. تعريف و مديريت سرورهای مختلف، جهت نصب نرم افزار و ارتباط اين سرورها از طريق وب و يا ارسال CD
3. تعريف کتابخانه های مختلف با امکان تعيين نوع، دسته بندی و رده هر يک از کتابخانه ها
4. تعريف انواع تجهيزات موجود در کتابخانه ها
5. تعريف مواردی مانند انواع قطع کتاب، نوع جلد، انواع استهلاک و...
6. مديريت انواع مواد و نام عام مواد به صورت درختی
7. ثبت اطلاعات مربوط به ناشرين
8. سيستم سطوح دسترسی کاملا پيشرفته با قابليت اعطای دسترسی به فرد يا گروه کاربری و بر اساس چارت سازمانی، سرور، کتابخانه و همچنين تعريف گروه های کاربری و تعيين اعضای آن به صورت دلخواه و نا محدود

6. گزارشات
در اين بخش گزارشات آماری کلان و همچنين سيستم کاملا پيشرفته گزارش ساز جهت دريافت گزارشات دلخواه از بانک اطلاعاتی، طراحی شده است. برخی از گزارشات و امکانات اين بخش به شرح زیر است.
الف) گزارشات موجود
1. گزارش مواد ثبت شده، به تفکيک موضوع بر اساس رده بندی های ديوئی و کنگره
2. گزارش مواد مستهلک شده
3. گزارش موجودی کتابخانه ها، به تفکيک کتابخانه ها و شامل تعداد مواد ثبت شده، مستهلک شده، موجود و درصد هر يک از کل کتابخانه ها
4. گزارش اعضا، به تفکيک سطح تحصيلات و مرد و زن
5. گزارش مواد امانت رفته، به تفکيک موضوع بر اساس رده بندی های ديوئی و کنگره
6. گزارش مواد در امانت، به تفکيک موضوع بر اساس رده بندی های ديوئی و کنگره
7. گزارش مواد فهرست نويسی شده، به تفکيک موضوع بر اساس رده بندی های ديوئی و کنگره
8. بيلان کار کتابخانه، شامل آمار کلی و فعاليت های کتابخانه در يک بازه زمانی خاص
9. گزارش تجهیزات کتابخانه ها، به تفکيک نوع تجهيزات و کتابخانه ها

ب) گزارش ساز
1. کاربری بسيار ساده و بدون نياز به آشنايی با بانک های اطلاعاتی
2. ارائه گزارشات به دو صورت ساده و آماری
3. انتخاب فيلدهای مورد نياز در گزارش با امکان تغيير نام آنها
4. تعيين فيلدهای مربوط به شرايط و نوع شرايط هر يک (برابری، بزرگتر، کوچکتر، از...تا...، شامل بودن و...)
5. امکان مشخص نمودن برخی از شرايط جهت تعيين مقادير در هنگام نمايش گزارش
6. تعيين فيلدهای آماری و نحوه محاسبه (تعداد، مجموع، ميانگين، بيشترين، کمترين، انحراف معيار و...)
7. امکان ذخيره گزارش جهت مشاهدات بعدی و يا استفاده ساير کاربران
8. ارائه نسخه قابل چاپ از گزارش و انواع خروجی های PDF، Word، Access، Excel، XML، CSV، JPG و...
9. امکان ويرايش گزارش در هر زمان دلخواه

 مشخصات تکميلی
1. تحت وب بودن سيستم
2. عدم نياز به نصب نرم افزار در سيستم های کاربران
3. امکان تولید خروجی گزارشات به فرمتهای مختلف XML ، Excel و ...
4. امکان ثبت (Log) تمام رخدادهای سیستم
5. امکان ارسال گزارشات حساس از طريق ايميل برای مديران سازمان

ابزارهای مورد استفاده
• بانک اطلاعاتی SQL Server 2005
• زبان برنامه نویسی ASP.Net و C# .Net
• تکنولوژی های Linq، JQuery و Ajax


 

 

 تمامی حقوق مادی و معنوی این وب‌سایت به شرکت نگار تعلق دارد | نقشه سايت
گزیده محصولات
پرتال شبکه اجتماعی
شبیه ساز کتاب چندرسانه ای
سامانه مدیریت آموزش
ITIL Service Desk
پرسشنامه ساز دلفین
مدیریت املاک و مستغلات سازمانی
نشانی
ایران، تهران، خیابان انقلاب، خیابان حافظ، تقاطع سمیه، ساختمان جدید حوزه هنری، طبقه همکف،‌ شرکت نوین‌گامان ارتباطات رایانه‌ای
تلفن
708 800 88 (9821+)
پست الکترونیک
وب سایت
© 2012تمام حقوق این وب‌سایت بر اساس قانون کپی‌رایت برای شرکت نوین گامان ارتباطات رایانه ای (نگار) محفوظ است.
Skip Navigation Links
صفحه اصلی
تازه‌های نگارExpand تازه‌های نگار
محصولاتExpand محصولات
محصولات و خدماتExpand محصولات و خدمات
منابع مکتوبExpand منابع مکتوب
فروش آثار و محصولات
با نگارExpand با نگار